مشکل خانه دختر به زودی حل می شود این فیلم تاکنون سه بار پروانه نمایش گرفته و چندین بار اصلاح شده است. چندی قبل دست اندرکاران خانه دختر دوباره نسخه ای اصلاح شده را به اداره نظارت و ارزشیابی ارسال کردند. . نسخه ای که پیش بینی می شود این بار باب میل وزارت ارشاد […]